Detectivul particular poate fi definit ca fiind un profesionist care acţionează în condiţiile legii, în baza unor principii bine statuate, prin metode şi mijloace de muncă specifice, legale, în mod discret şi operativ pentru satisfacerea cerinţelor clientului, fiind conştient că de calitatea serviciilor prestate depinde imaginea sa publică şi viitorul în profesia aleasă.

Cum se poate dobândi calitatea de detectiv particular în România

In ceea ce priveşte condiţiile de pregătire profesională necesare pentru a dobândi calitatea de detectiv particular, legiuitorul român a prevăzut în mod expres obligativitatea îndeplinirii prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea 329/2003.

Totodată, în afara îndeplinirii cumulative a acestor condiţii, se impune precizarea că, indiferent de categoria din care fac parte, persoanele care doresc să îmbrăţişeze această profesie vor trebui, fără nici o excepţie, să promoveze examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, organizat în condiţiile legii.

Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti următoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de studii, în original şi în copie, sau, după caz, adeverinţă din care să reiasă îndeplinirea unei funcţii de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale;
d) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original şi în copie;
e) certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat;
f) declaraţie din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
g) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale.

Cine poate dobândi calitatea de detectiv particular în România

În conformitate cu prevederile legale, activitatea de detectiv particular poate fi desfăşurată numai de persoanele care sunt atestate profesional de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie a judeţului, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în urma verificării cunoştinţelor de specialitate potrivit tematicii stabilite şi aprobate de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;
c) este aptă din punct de vedere medical;
d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;
g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

Legiuitorul nu face nici o referire expresă cu privire la vârsta celor care doresc să dobândească calitatea de detectiv particular.
Totuşi, din interpretarea cerinţei potrivit căreia persoana care poate susţine examen pentru obţinerea atestatului de detectiv particular trebuie să fie cel puţin absolventă de studii medii şi a unei şcoli postliceale de detectivi (de 2 ani), se desprinde concluzia că limita minimă de vârstă pentru practicarea acestei profesii este de cel puţin 20 de ani.

De ce trebuie acest curs?

ARGUMENT
de necesitate a cursului de specialitate pentru ocupaţia ”detectiv particular”
Poziţia I.G.P.R (click aici) şi Poziţia D.G.P.M.B. (click aici)

Potrivit Art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 329/2003 – privind exercitarea profesiei de detectiv particular, pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, persoanele interesate trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, printre altele şi actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original şi în copie.

Expunerea de motive, argumentele şi consideraţiile noastre sunt următoarele:

A. În argumentarea noastră asupra necesităţii actului de absolvire a unui curs de specialitate pentru ocupaţia ”detectiv particular”, aducem în atenţie, în primul rând, derularea procedurii legislative în vederea adoptării şi promulgării Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, care stabileşte imperativ obligativitatea actului de absolvire a unui curs de specialitate, în dosarul candidatului la examenul de atestare profesională, aceasta fiind voinţa legiuitorului.

Mai mult decât atât, înţelegem că înaintea oricărei calificări (atestări profesionale) într-o profesie, este obligatorie o minimă pregătire de specialitate, pentru dobândirea unor competenţe profesionale fundamentale/ cheie, aspect pe care l-a impus şi legiuitorul prin prevederea expresă de mai sus.

Faptul că în Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea 329/2003, este prevăzut că poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care, printre altele, face dovada faptului că “posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior”, nu înseamnă că acestea sunt singurele condiţii de studii necesare pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, ci sunt doar primele condiţii de îndeplinit, urmând ca potrivit prevederilor Art. 6 alin. (1) lit. d) din acelaşi act normativ, să facă dovada unei pregătiri minime de specialitate.

Coroborând prevederile Art. 5 alin. (1) lit. b) cu cele ale Art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 329/2003 – privind exercitarea profesiei de detectiv particular, rezultă că legiuitorul nu distinge cu privire la cazurile în care acest act de absolvire nu este necesar, context în care prevederile Art. 6 alin. (1) lit. d) nu pot fi excluse din cadrul condiţiilor necesare pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular.

Aşadar, înţelegem drept condiţii necesare şi obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească un candidat la examenul de atestare în profesie, sunt cele impuse de lege prin Art. 5 şi Art. 6, deci pe cale de consecinţă, în opinia noastră, în cazul în care persoana posedă doar studii medii trebuie să urmeze şi să absolve o şcoală postliceală de detectivi particulari (ca etapă obligatorie de formare profesională şi pentru completarea studiilor medii); pentru un candidat care a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale şi nu deţine deja cunoştinţe teoretice certificate şi deprinderi practice ca urmare a activităţii profesionale anterioare (şi sunt destule specializări care nu au nimic comun cu activitatea de investigaţii/filaj sau a detectivilor particulari), se impune în mod obligatoriu un asemenea curs de specialitate; de asemenea, pentru un candidat care este absolvent de studii superioare (indiferent de specialitate) este obligatorie absolvirea unui curs de specialitate pentru ocupaţia de detectiv particular, ca minimă pregătire de specialitate.

B. Absolvirea unui curs de specialitate în sistemul naţional de învăţământ românesc, poate avea loc într-o unitate de învăţământ de stat sau particulară.

În general, în învăţământul particular, asemenea cursuri se desfăşoară prin programele de formare profesională autorizate, în condiţiile legii, respectiv în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare) şi a Ordinelor ministrului muncii şi al ministrului educaţiei nr. 501/ 5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu completările şi modificările ulterioare.
Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, face şi ea referiri la educaţia şi formarea profesională continuă a adulţilor (Art. 328, alin. 3); formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie şi a competenţelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări (Art. 329, alin. 2); furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesională autorizaţi/acreditaţi în condiţiile legii (Art. 331, alin. 1); organizarea şi funcţionarea formării profesionale a adulţilor sunt reglementate de legislaţia referitoare la formarea profesională continuă a adulţilor (Art. 332, alin. 3); statul îşi exercită atribuţiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii prin intermediul Ministerului Educaţiei .…, Ministerului Muncii …., precum şi al Ministerului Afacerilor Interne (Art. 335); Ministerul Muncii …. are ca atribuţii principale, în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii: a) elaborarea, împreună cu Ministerul Educaţiei …., a politicilor şi a strategiilor naţionale privind formarea profesională a adulţilor (Art. 337).

Pe paginile de Internet ale I.P.J. si D.G.P.M.B, la Anunţurile privind organizarea şi desfăşurarea acestor examene pentru detectivi particulari sunt menţionate, în mod distinct, printre documentele necesare: – actul de studii, în original şi în copie, sau, după caz, adeverinţă din care să reiasă îndeplinirea unei funcţii de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale; precum şi – actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original şi în copie.

În concluzie, din economia întregului act normativ mai sus invocat, rezultă că legiuitorul a dorit un control mai strict asupra modului de admitere în această profesie, dat fiind, că activitatea detectivilor particulari poate interfera uneori cu activitatea unor autorităţi de stat, ce acţionează în domeniul siguranţei naţionale şi al ordinii publice precum şi al vieţii private şi de familie al cetăţenilor.

Director,
S.C. S.D.D.P ”CONFIDENT” S.R.L.
Col. (r) Vasile CIREŞ