Detectivul particular poate fi definit ca fiind un profesionist care acţionează în condiţiile legii, în baza unor principii bine statuate, prin metode şi mijloace de muncă specifice, legale, în mod discret şi operativ pentru satisfacerea cerinţelor clientului, fiind conştient că de calitatea serviciilor prestate depinde imaginea sa publică şi viitorul în profesia aleasă.

Cum se poate dobândi calitatea de detectiv particular în România

În ceea ce priveşte condiţiile de pregătire profesională necesare pentru a dobândi calitatea de detectiv particular, legiuitorul român a prevăzut în mod expres obligativitatea îndeplinirii prevederilor art. 5 lit. b) coroborate cu prevederile art. 6 lit.d) şi e) din Legea 329/2003.

Totodată, în afara îndeplinirii cumulative a acestor condiţii, se impune precizarea că, indiferent de categoria din care fac parte, persoanele care doresc să îmbrăţişeze această profesie vor trebui, fără nici o excepţie, să promoveze examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, organizat în condiţiile legii.

Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti, următoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum-vitae;
c) actul de stare civilă, copie legalizată;
d) actul de studii, copie legalizată;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
f) certificate medicale şi de testare psihologică;
g) certificat de cazier judiciar (pentru EXAMEN DETECTIV PARTICULAR);
h) o declaraţie notarială – că nu desfăşoară o activitate a autorităţii publice;
i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare profesională.

Cine poate dobândi calitatea de detectiv particular în România

În conformitate cu prevederile legale, activitatea de detectiv particular poate fi desfăşurată numai de persoanele care sunt atestate profesional de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie a judeţului, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în urma verificării cunoştinţelor de specialitate potrivit tematicii stabilite şi aprobate de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;
c) este aptă din punct de vedere medical;
d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;
g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

Legiuitorul nu face nici o referire expresă cu privire la vârsta celor care doresc să dobândească calitatea de detectiv particular.
Totuşi, din interpretarea cerinţei potrivit căreia persoana care poate susţine examen pentru obţinerea atestatului de detectiv particular trebuie să fie cel puţin absolventă de studii medii şi a unei şcoli postliceale de detectivi (de 2 ani), se desprinde concluzia că limita minimă de vârstă pentru practicarea acestei profesii este de cel puţin 20 de ani.